§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://rapidus.org jest firma Setup exe Konrad Matusiak z siedzibą: al. Jana Pawła II 39A, lok.9, 09-410 Płock, NIP: 7743231858, REGON: 366070416, email: admin@rapidus.org, tel.: 781381699 zwana dalej również jako Operator.

2. Pojęcia:

3. Usługa świadczona przez Portal przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji serwisie dostępnym pod adresem https://rapidus.org powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na korzystanie z usługi znajdującej się pod adresem https://rapidus.org od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email admin@rapidus.org. Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas ewentualnych skarg i reklamacji.

4. Każda zmiana dokonana w niniejszym regulaminie zostanie przedstawiona Użytkownikom za pośrednictwem informacji na stronie głównej Portalu. Każda zmiana w regulaminie wejdzie w życie w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją regulaminu, powinien rozpocząć procedurę usuwania konta na Portalu.

§2. Korzystanie z Portalu

1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i w każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się zalogować, a następnie przejść do opcji Ustawienia, gdzie na samej górze jest opcja usunięcia konta. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.

2. W przypadku konta standard lub konta premium do korzystania z Portalu wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki internetowej Google Chrome wraz z zainstalowaną Wtyczką.

3. Użytkownik korzystający z Usługi wymagającej Wtyczki zobowiązuje się do przestrzegania limitu czasowego między poszczególnymi analizami dokumentów (co najmniej 5 minut).

4. Po zakupie Licencji (Opłata aktywacyjna) Użytkownik otrzyma e-maila wraz z kluczem aktywacyjnym, który po zalogowaniu i aktywacji umożliwia korzystanie z Usługi.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nie udzielania swojego Hasła Osobom trzecim. Jednoczesne logowanie do Portalu z wielu urządzeń może doprowadzić do błędów w Usłudze. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik, który nie respektuje tego postanowienia może zostać zablokowany.

6. Udostępnianie Usługi Osobom trzecim jest zabronione.

7. Dokument w postaci pliku PDF zostanie usunięty z serwera po rozpoczęciu analizy. Użytkownik może ręcznie usunąć dokument z serwera uruchamiając polecenie na Portalu.

8. Limity i właściwości Licencji:

 1. Licencja premium:
 1. Licencja jest przypisana do konta użytkownika na czas 1 miesiąca,
 2. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów na serwerze wynosi 100 plików,
 3. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 500000 znaków.

      2.        Licencja standard:

 1. Licencja jest przypisana do konta użytkownika na czas 1 miesiąca,
 2. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów na serwerze wynosi 5 plików,
 3. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 100000 znaków.

9. Konto prepaid

 1. Konto ważne bezterminowo,
 2. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 500000 znaków.

  10. System Rapidus wspomaga wyłącznie alfabet łaciński

  11. Każdy komentarz przed publikacją zostanie rozpatrzony przez administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia komentarzy wedle własnego uznania.

  §3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas Aktywacji w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

  2. Operator zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa oraz polityką ochrony prywatności.

  3. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem Usługi.

  4. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

  §4.  Faktury, rozliczenia i saldo

  1. Operator na życzenie Użytkownika wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty.

  2. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na koncie Operatora.

  3. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej bez podpisu.

  §5.  Rozwiązanie umowy

  1. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i skasowaniem konta użytkownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika, jeżeli:

  a. w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu,

  b. w sposób rażący zostaną naruszone obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  2. Po ustaniu umowy, Operator zastrzega prawo do nie archiwizowania i odmowy wygenerowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem duplikatów faktur z opłatami za Usługę. Operator ma prawo skasowania wszystkich informacji w dogodnym dla siebie momencie, nie później niż 6 miesięcy od dnia ustania umowy.

  §6.  Warunki szczegółowe świadczenia usług Portalu

  1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Użytkownik uiścił Opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

  2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator o ile jest to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

  3. Operator nie utrzymuje Usług wykorzystywanych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

  4. Operator ma prawo prowadzenia działań ograniczających parametry Usługi w celu ochrony poprawnego działania kluczowych funkcjonalności:

  a. W przypadku przeciążenia Portalu, uniemożliwiającego lub spowalniającego przeglądanie strony, Operator ma prawo bez wcześniejszego ostrzeżenia do czasowego, automatycznego zablokowania niektórych funkcjonalności Usługi,

  b.  W przypadku podejrzenia o atak na Portal.

  §7. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  a. Braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionej przez Operatora,

  b. Nieprawidłowego użytkowania Usługi,

   c. Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usługi,

  d. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,

  e. Siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),

  f. Działania czynników i Osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

  g. Posłużenia się danymi uwierzytelniającymi, przekazanymi Użytkownikowi w celu dostępu do Usług,

   h. Celowego wyłączenia serwerów w trakcie trwania ataku hakerskiego,

   i. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Operatora np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów,

  j. Wykonywania operacji niezgodnie z opisem, pomocą, instrukcjami wsparcia technicznego lub z zaleceniami wyświetlanymi w sposób automatyczny przez Usługę,

  k. Nieprawidłowego lub nienormalnego używania Usługi, w szczególności zamykania lub przeładowywania strony w trakcie wykonywania operacji zapisu lub w inny sposób, bez wcześniejszego uzgodnienia, doprowadzania do nadmiernego obciążania serwera.

  l.  Wycieku danych osobowych lub plików Użytkowników na skutek ataku lub awarii.

  2. Na Operatorze nie spoczywa obowiązek przeszkolenia Użytkownika z zakresu użytkowania Usługi.

  3. Operator nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi w ramach świadczonego wsparcia technicznego o ile:

          a. pytania są kierowane w innym języku niż język polski lub nie są formułowane w sposób czytelny,

  b. pytania dotyczą działania innych programów niż dostarczane w ramach Usługi lub programów w innych wersjach niż oficjalnie wspierane przez Operatora,

  c. odpowiedź wymaga przygotowania skomplikowanych badań lub opracowań narażających Operatora na nieuzasadnione wydatki.

  4. Operator ma prawo czasowego ograniczania działania Portalu w wybranych godzinach jeżeli brak limitów mógłby wpłynąć negatywnie na ciągłość i stabilność świadczonych Usług.

  5. Operator nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Wtyczki, ani za szkody wyrządzone przez działanie wtyczki.

  §8. Reklamacje

  1. Operator zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzyć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację.

  a. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: admin@rapidus.org,

  b. Reklamacja powinna zawierać:

  - imię i nazwisko,

  - adres e-mail konta założonego na Portalu,

  - wszelkie informacje i ustalenia związane ze sprawą, które pomogą w rozwiązaniu zgłoszenia,

  c. poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych, a Użytkownik zostanie poinformowany o ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  d. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w terminie do 14 dni od daty zakupu Licencji.

  2. Wszelkie zaistniałe sytuacje nie uwzględnione w w/w Regulaminie Portalu rozpatrywać będzie specjalnie wyznaczona przez Operatora osoba.

  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

  5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  §9. Zwroty

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  §10. Sposoby płatności

          

          Użytkownik przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujący sposób płatności:

  §11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

  2. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika Operatorowi jako sugestie dotyczące ulepszeń, wprowadzenia nowych funkcjonalności mają charakter dobrowolnych i ich przekazanie Operatorowi, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznaczają zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziału w korzyściach osiąganych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych produktów.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania własności intelektualnej Operatora w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny na Portalu.

  4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.