§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://rapidus.org jest firma Setup exe Konrad Matusiak z siedzibą: al. Jana Pawła II 39A, lok.9, 09-410 Płock, NIP: 7743231858 , REGON: 366070416 , email: admin@rapidus.org , tel.: 781381699  zwana dalej również jako Operator.

2. Pojęcia:

3. Usługa świadczona przez Portal przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji serwisie dostępnym pod adresem https://rapidus.org powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na korzystanie z usługi znajdującej się pod adresem https://rapidus.org od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email admin@rapidus.org. Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas ewentualnych skarg i reklamacji.

4 .  Każda zmiana dokonana w niniejszym regulaminie zostanie przedstawiona Użytkownikom za pośrednictwem informacji na stronie głównej Portalu. Każda zmiana w regulaminie wejdzie w życie w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją regulaminu, powinien rozpocząć procedurę usuwania konta na Portalu.

§2. Korzystanie z Portalu

1.  Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i w każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się zalogować, a następnie przejść do opcji Ustawienia, gdzie na samej górze jest opcja usunięcia konta. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.

2. W przypadku konta standard lub konta premium do korzystania z Portalu wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki internetowej Google Chrome wraz z zainstalowaną Wtyczką.

3. Użytkownik korzystający z Usługi wymagającej Wtyczki zobowiązuje się do przestrzegania limitu czasowego między poszczególnymi analizami dokumentów (co najmniej 5 minut).

4. Po zakupie Licencji (Opłata aktywacyjna) Użytkownik otrzyma e-maila wraz z kluczem aktywacyjnym, który po zalogowaniu i aktywacji umożliwia korzystanie z Usługi.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nie udzielania swojego Hasła Osobom trzecim. Jednoczesne logowanie do Portalu z wielu urządzeń może doprowadzić do błędów w Usłudze. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik, który nie respektuje tego postanowienia może zostać zablokowany.

6. Udostępnianie Usługi Osobom trzecim jest zabronione.

7. Dokument w postaci pliku PDF zostanie usunięty z serwera po rozpoczęciu analizy. Użytkownik może ręcznie usunąć dokument z serwera uruchamiając polecenie na Portalu.

8. Limity i właściwości Licencji:

 1. Licencja premium:
 1. Licencja jest przypisana do konta użytkownika na czas 6 miesięcy,
 2. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów na serwerze wynosi 100 plików,
 3. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 500000 znaków.

      2.        Licencja standard:

 1. Licencja jest przypisana do konta użytkownika na czas 2 miesięcy,
 2. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów na serwerze wynosi 5 plików,
 3. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 100000 znaków.

9. Konto prepaid

 1. Konto ważne bezterminowo,
 2. Maksymalna ilość znaków w dokumencie wynosi 500000 znaków.
 1. 10. System wspomaga tylko alfabet łaciński.
 2. §3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas Aktywacji w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

  2. Operator zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa oraz polityką ochrony prywatności.

  3. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem Usługi.

  4. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

  §4.  Faktury, rozliczenia i saldo

  1. Operator na życzenie Użytkownika wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty.

  2. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na koncie Operatora.

  3. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej bez podpisu.

  §5.  Rozwiązanie umowy

  1. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i skasowaniem konta użytkownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika, jeżeli:

  a. w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu,

  b. w sposób rażący zostaną naruszone obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  2. Po ustaniu umowy, Operator zastrzega prawo do nie archiwizowania i odmowy wygenerowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem duplikatów faktur z opłatami za Usługę. Operator ma prawo skasowania wszystkich informacji w dogodnym dla siebie momencie, nie później niż 6 miesięcy od dnia ustania umowy.

  §6.  Warunki szczegółowe świadczenia usług Portalu

  1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Użytkownik uiścił Opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

  2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator o ile jest to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

  3. Operator nie utrzymuje Usług wykorzystywanych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

  4. Operator ma prawo prowadzenia działań ograniczających parametry Usługi w celu ochrony poprawnego działania kluczowych funkcjonalności:

  a. W przypadku przeciążenia Portalu, uniemożliwiającego lub spowalniającego przeglądanie strony, Operator ma prawo bez wcześniejszego ostrzeżenia do czasowego, automatycznego zablokowania niektórych funkcjonalności Usługi,

  b.  W przypadku podejrzenia o atak na Portal.

  §7. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  a. Braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionej przez Operatora,

  b. Nieprawidłowego użytkowania Usługi,

   c. Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usługi,

  d. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,

  e. Siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),

  f. Działania czynników i Osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

  g. Posłużenia się danymi uwierzytelniającymi, przekazanymi Użytkownikowi w celu dostępu do Usług,

   h. Celowego wyłączenia serwerów w trakcie trwania ataku hakerskiego,

   i. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Operatora np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów,

  j. Wykonywania operacji niezgodnie z opisem, pomocą, instrukcjami wsparcia technicznego lub z zaleceniami wyświetlanymi w sposób automatyczny przez Usługę,

  k. Nieprawidłowego lub nienormalnego używania Usługi, w szczególności zamykania lub przeładowywania strony w trakcie wykonywania operacji zapisu lub w inny sposób, bez wcześniejszego uzgodnienia, doprowadzania do nadmiernego obciążania serwera.

  l.  Wycieku danych osobowych lub plików Użytkowników na skutek ataku lub awarii.

  2. Na Operatorze nie spoczywa obowiązek przeszkolenia Użytkownika z zakresu użytkowania Usługi.

  3. Operator nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi w ramach świadczonego wsparcia technicznego o ile:

          a. pytania są kierowane w innym języku niż język polski lub nie są formułowane w sposób czytelny,

  b. pytania dotyczą działania innych programów niż dostarczane w ramach Usługi lub programów w innych wersjach niż oficjalnie wspierane przez Operatora,

  c. odpowiedź wymaga przygotowania skomplikowanych badań lub opracowań narażających Operatora na nieuzasadnione wydatki.

  4. Operator ma prawo czasowego ograniczania działania Portalu w wybranych godzinach jeżeli brak limitów mógłby wpłynąć negatywnie na ciągłość i stabilność świadczonych Usług.

  5. Operator nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Wtyczki, ani za szkody wyrządzone przez działanie wtyczki.

  §8. Reklamacje

  1.  Operator zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzyć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację.

  a. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: admin@rapidus.org,

  b.  Reklamacja powinna zawierać:

  - imię i nazwisko,

  - adres e-mail konta założonego na Portalu,

  - wszelkie informacje i ustalenia związane ze sprawą, które pomogą w rozwiązaniu zgłoszenia,

  c. poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych, a Użytkownik zostanie poinformowany o ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  d. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w terminie do 14 dni od daty zakupu Licencji.

  2.  Wszelkie zaistniałe sytuacje nie uwzględnione w w/w Regulaminie Portalu rozpatrywać będzie specjalnie wyznaczona przez Operatora osoba.

  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

  5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  §9. Zwroty

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  §10. Sposoby płatności

          

           Użytkownik przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujący sposób płatności:

  • karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub szybki przelew bankowy.  Użytkownik dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności. Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.payu.com.

  §11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

  2. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika Operatorowi jako sugestie dotyczące ulepszeń, wprowadzenia nowych funkcjonalności mają charakter dobrowolnych i ich przekazanie Operatorowi, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznaczają zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziału w korzyściach osiąganych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych produktów.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania własności intelektualnej Operatora w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny na Portalu.

  4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.

';